نحوه افراز زمین مشاع

تمامی مراحل مربوط به افراز زمین مشاع در اداره ثبت صورت می گیرد  . پس از آن صورت جلسه تفکیکی تنظیم شده که شامل مساحت قطعه های جدا شده می باشد . صورت مجلس تفکیکی به منظور انتقال تنظیم می شود که به صورت قطعات مفروزی برای صدور سند مالکیت مفروزی می باشد . پس از آن تقسیم نامه تنظیم خواهد شد . اگر هر کدام از موارد ذکر شده ناقص باشد ، این تفکیک اعتباری نخواهد داشت . به طور مثال اگر شخصی زمین خود را به 3 قسمت تقسیم کند ، ولی سند اولیه باطل نشود ، این تفکیک اعتبار ندارد .
تقسیم زمین مشاع 
بیشتر به منظور تقسیم قطعات برای فروش آن ها می باشد . بر این اساس زمین به قطعات کوچکتر تقسیم می شود و به قطعات ایجاد شده ، شماره های جدید اما فرعی داده می شود . وقتی که آخرین قطعه تفکیک شد ، سند اولیه باطل می شود .
تفکیک در تقسیم نامه ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد . در تقسیم نامه ، مالک بیش از یک نفر است و احتمال دارد سهم یکی از شرکا از دیگری بیشتر باشد و نوعی صلح محاباتی صورت گیرد .
در هنگام تقسیم نامه ، ملک یا زمین مشاع است . بعد از اینکه تفکیک صورت گرفت ، سند تقسیم نامه می شود و براساس صورت مجلس تفکیک ، قطعات مفروزی و اسناد مال مشاع به همراه تقسیم نامه از دفترخانه به اداره ثبت ارسال می شود . پس از آن سند اولیه باطل شده و سند مالکیت مفروزی برای هر کدام از مالکان صادر می گردد .

نحوه افراز زمین مشاع